Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Školní vzdělávací program

PostHeaderIcon Školní vzdělávací plán školního klubu

1. Identifikační údaje
 Školní klub tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností.
2. Konkrétní cíle vzdělávání
Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje o naplnění těchto cílů:
- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
- vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování
3. Délka a časový plán vzdělávání
Školní klub zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti. Obsahuje evaluační plán na úrovni:
-  individuální
-  týmové
- vedení školy  
4. Formy vzdělávání
Podle vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání jsme stanovili následující formy vzdělávání:
a. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠK, každodenní činnost v odděleních ŠK a zájmový útvar při ŠK.
b. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách ŠK i mimo ně
Zahrnuje všechny mimořádné akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání
c. Příprava na vyučování
Zahrnuje různé didaktické hry, tematické vycházky, ve kterých rozšiřujeme poznatky získané ve vyučování
d. Odpočinkové činnosti
Zahrnují klidové činnosti a také aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování
e. Spontánní aktivity
Zahrnují každodenní klidové činnosti, které jsou praktikovány za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Pedagogové - vedoucí klubu zde působí pouze jako rádce a dozor.
Základním principem práce ve školním klubu je hra a zážitek.
5. Obsah vzdělávání
Navazuje na Školní vzdělávací plán a vychází z něj. Vzdělávací oblasti základního vzdělávání jsou:
- Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody; Člověk a jeho zdraví)
Vycházíme ze čtyř pilířů učení:
- učit se znát
- učit se jak na to
- učit se žít společně
- učit se být
Činnosti nejsou nikdy izolované, ale tvoří vnitřně propojený celek a vedou k posilování kompetencí žáků:
- kompetence k učení
- kompetence k řešení problémů
- komunikativní kompetence
- sociální interpersonální kompetence
- činnostní a občanské kompetence
- kompetence k trávení volného času
6. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání
ŠVP - viz řád školy
7. Popis materiálních podmínek
viz ŠVP pro základní vzdělávání Škola neomezených možností  
8. Popis personálních podmínek
Pedagogičtí pracovníci školy a externě zaměstnaní odborníci – převážně dohody.
Profil pracovníka školního klubu:
- má vysokou míru empatie
- vytváří příznivé sociální klima
- zná a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku dětí
- má organizační schopnosti, navozuje a motivuje široké spektrum rekreačních zájmových činností
- vzbuzuje zájem o činnost, podporuje sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti
- má právní vědomí
- zná bezpečností předpisy pro práci s účastníky činností  
9. Popis ekonomických podmínek
viz Výroční zpráva školy.  
10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:
- zdravé prostředí – podle platných norem, tj. dle vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů)
- bezpečné pomůcky – dbá se na používání věkově přiměřených pomůcek
- ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací –eliminují se možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým pedagogickým působením neustále nabádájí pracovníci klubu k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli.
- označení nebezpečných předmětů – pracovníci klubu seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠJ, ŠK, tělocvična, zahrada
- bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠK zodpovídají pracovníci klubu za 25 dětí. Děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem dětí další osoba.
- dostupnost prostředků první pomoci – škola je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP
- pohoda prostředí a příznivé sociální klima – pracovníci klubu vedou k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému
- respektování potřeb jedince – pracovníci klubu organizují činnost vycházející ze zájmů účastníků
- věková přiměřenost a motivující hodnocení – pracovníci klubu respektují individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi
- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – pracovníci klubu se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým jevům
-spoluúčast na životě zařízení – pracovníci klubu preferují společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následním hodnocení
-včasná informovanost – pracovníci klubu včas informují děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školním klubu
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz