Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Školní vzdělávací program

PostHeaderIcon Znění školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností"

1. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu: ŠKOLA NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola: Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo-Přímětice 569
Adresa školy: Ke škole 569/15, 669 04 Znojmo-Přímětice
IČO školy: 70940843                   
IZO školy: 600127826                  
Bankovní spojení: 1583769309/0800
telefon: +420 515 211 011, fax: +420 515 211 039
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , web: www.zsprim.cz
Ředitel školy: Mgr. Daniel Kasan
telefon: +420 515 211 010, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce ředitele: Mgr. Mario Zelený
telefon: +420 515 211 013,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zřizovatel: Město Znojmo
adresa: Obrokova 10/12, 669 02  Znojmo
IČO: 00293881
telefon: +420 515 216 214
fax: +420 515 222 008
web: www.znojmocity.cz

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2006
ŠVP byl schválen Radou školy dne 26. června 2006.

 
2. Preambule

Nikdy a ničím na světě nepřimějete žáky, aby poznávali svět prostřednictvím nudy. Lev Nikolajevič Tolstoj

Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si. čínské přísloví

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne.George Macaulay Trevelyan

Poznání neznamená zmocnit se pravdy, ale zmocnit se souvislé řeči. Antoine de Saint-Exupéry

Nestačí vědět, vědění se musí použít. Johann Wolfgang Goethe

Učit se pro život a ne pro školu. Lucius Annaeus Seneca

Kdo si vyhlédl cíl, najde k němu i cestu, byť vedla oklikou. Otto František Babler

V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky. Lev Nikolajevič Tolstoj

Každá myšlenka je pokus o rozluštění některé záhady. Otto František Babler

Špatný učitel ten, který mnoho znalostí u svých žáků předpokládá. Jan Amos Komenský

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. Thomas Carlyle


3. Charakteristika školy
3.1 Historie a současnost školství v Příměticích
Školství má v Příměticích dlouhou a bohatou tradici. Historie přímětické školy je nerozlučně spjata s farou, při které byly děti vzdělávány prokazatelně již v 18.století. Rektoru školy se dvěma pomocníky tehdy sloužil domek, který stál za kostelem na pozdější školní zahradě až do roku 1760. V tomto roce musela být zchátralá školní budova stržena a nově postavena. V březnu 1794 však tato učebna spolu s kostelem, farou, sýpkou a dalšími významnými budovami padla za oběť velkému požáru. Vyhořelá budova byla opravena a sloužila svému účelu až do roku 1840 – tehdy byla vystavěna nová školní budova. Přibývalo žáků, a proto v roce 1892 byla obecní škola zvětšena z jednotřídní na dvojtřídní. Došlo k rozšíření přízemí a nástavbě jednoho podlaží. Dne 1.září 1893 bylo započato s vyučováním, které trvalo nepřetržitě 99 let. Jubilejní stý školní rok přímětické děti strávily již v nové škole na sídlišti. Život původní školní budovy však neskončil, v současné době se zde nachází mateřská škola.
Školní rok 1992/1993 byl tedy prvním v nové škole na přímětickém sídlišti. 31. srpna 1992 byla nová škola slavnostně vysvěcena a o den později slavnostně otevřena. Ve školním roce 1994/95 byla část školy bezbariérově upravena pro tělesně postižené žáky. Škola obdržela čestný název ZŠ Prokopa Diviše a otevřela stálou expozice „našeho patrona“ – vynálezce bleskosvodu. Ve školním roce 2000/2001 byly zřízeny na druhém stupni školy sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Od školního roku 2004/2005 se součástí školy stala jako odloučené pracoviště ZŠ a MŠ v Mramoticích.
3.2 Velikost a úplnost školy
Základní škola Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo-Přímětice 569 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku. Na 2. stupni je vždy jedna z tříd v každém ročníku zaměřena v rámci volitelných předmětů pod patronací Českého volejbalového svazu na výuku volejbalu. Celková kapacita školy je 575 žáků. Součástí školy je školní kuchyně se školní jídelnou, školní družina pro žáky I. stupně, školní klub po žáky II. stupně a školní sportovní klub. Od školního roku 2004/2005 škola spravuje jako své odloučené pracoviště i základní a mateřskou školu v Mramoticích.
3.3 Vybavení školy
Školní budova patří vzhledem k roku své výstavby k nejnovějším a nejmodernějším ve znojemském regionu. Kromě kmenových tříd a řady odborných učeben nabízí žákům i velké relaxační prostory vybavené sedačkami, hracími koberci, stolními fotbaly či stoly na stolní tenis. Dobré zázemí škola nabízí i svým zaměstnancům. Ke škole patří pozemek s rozsáhlým sportovním areálem a školní zahradou.

 

1. podlaží

2. podlaží

3. podlaží

4. podlaží

kmenové třídy

7

6

5

0

počítačové učebny

0

2

0

0

odborné učebny

3

4

0

4

cvičná kuchyně, dílny,

učebna výtvarné výchovy

hudebna, učebny zeměpisu, anglického a německého jazyka

---

učebny chemie, fyziky, přírodopisu, chemická laboratoř

tělocvičny

2

0

0

0

ostatní prostory

šatny, školní prodejna, keramická dílna, herna ŠD, posilovna, jídelna a školní kuchyně, relaxační prostory

školní knihovna, studovna,  relaxační prostory

relaxační prostory

charitní dílna Samuel

Pro potřeby učitelů slouží v budově školy dvě sborovny celá řada kabinetů, ve kterých jsou k dispozici počítače  připojené ke školní síti s Internetem.
Ke škole patří rozsáhlý venkovní sportovní areál, který zahrnuje:
* fotbalové hřiště
* dvě antuková hřiště na tenis a volejbal
* dvě antuková hřiště na volejbal a nohejbal
* dva kurty na plážový volejbal
* asfaltové hřiště na basketbal
* atletické sektory na skoky a vrhy
V zimním období se na antukových kurtech instaluje školní kluziště, které se využívá v rámci tělesné výchovy a v odpoledních hodinách slouží veřejnosti.
Dalšími součástmi školy jsou:
* školní jídelna s kuchyní Přímětice        počet obědů: 412     počet svačinek: 60
* školní jídelna s kuchyní Mramotice        počet obědů: 36     počet svačinek: 16
* školní družina Přímětice            počet oddělení: 4    počet zapsaných dětí: 104
* školní družina Mramotice             počet oddělení: 1    počet zapsaných dětí: 7
* školní klub Přímětice                počet oddělení: 4    počet zapsaných dětí: 50
* MŠ Mramotice                počet oddělení: 1    počet zapsaných dětí: 18

 

3.4 Zaměstnanci školy

 

 

počet fyzických osob

přepočtený počet úvazkově

učitelé ZŠ

31

29,40

učitelé MŠ

2

1,80

vychovatelky ve ŠD

4

3,44

vedoucí ve ŠK

4

1,50

správní zaměstnanci - škola

8 + 1*

8,00 + 1,00*

správní zaměstnanci - jídelna

8

7,10

údaje k 1.3.2006, * - správce sportovního areálu pouze březen-říjen

 

 

4. Charakteristika školního vzdělávacího programu
4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu
Základní prioritou našeho školního vzdělávacího programu je vytvoření podnětného a tvůrčího školního prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Navozením přátelské a vstřícné atmosféry chce vybídnout žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytnout jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Způsob vzdělávání by měl svým pojetím,  charakterem a volbou odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení, vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. Vhodnými přístupy se snaží pomáhat žákům získávat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření správných hodnot a postojů. V rámci nového školního vzdělávacího programu bychom chtěli využívat náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
4.2 Cíle školního vzdělávacího programu
a) Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení:
- vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,
- vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě,
- využívat informační a komunikační prostředky a technologie.
b) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy:
- samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti,
- uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy,
- volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací.
c) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci:
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
- naslouchat jiným a porozumět jim,
- obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací.
d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých:
- spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu,
- aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat  zkušenosti a názory jiných.
e) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti:
- mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory,
- řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti,
- schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných.
f) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě:
- schopnosti  ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot,
- vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory.
g) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný:
- schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních,
- používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných,
- dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví.
h) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi:
- vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén,
- být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných.
i) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
- rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání.
4.3 Klíčové kompetence ŠVP a jejich rozvíjení
a) Kompetence k učení:
* být schopen vzít v úvahu zkušenost,
* dávat věci do souvislostí,
* organizovat svůj učební proces,
* být schopen řešit problémy,
* být zodpovědný za své učení.
b) Kompetence k objevování:
* získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost,
* zvažovat různé zdroje dat,
* radit se s lidmi ze svého okolí,
* vytvářet a uspořádávat dokumentaci.
c) Kompetence k myšlení a uvažování:
* chápat kontinuitu minulosti a současnosti,
* nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky,
* být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace,
* účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor,
* vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci,
* hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím,
* vnímat hodnoty umění, literatury atd.
d) Kompetence komunikativní:
* rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích,
* být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti,
* obhajovat a argumentovat vlastní názor,
* naslouchat a brát v úvahu názory druhých,
* vyjadřovat se písemnou formou,
* rozumět grafům, diagramům a tabulkám.
e) Kompetence kooperativní:
* být schopen spolupráce a práce v týmu s různě nadanými spolužáky,  
* činit rozhodnutí,
* řešit konflikty,
* posuzovat a hodnotit,
* navazovat a udržovat kontakty.
f) Kompetence pracovní:
* vytvářet projekty,
* brát na sebe zodpovědnost,
* přispívat k práci skupiny a společnosti,
* organizovat svou vlastní práci,
g) Kompetence adaptační:
* využívat informační a komunikační techniky,
* být flexibilní při rychlých změnách,
* nalézat nová řešení,
* být houževnatý v případě obtíží.

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje mimo jiné tyto společné postupy:
- Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např.
o učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.),
o žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku buď v rámci mimoškolních zájmových útvarů nebo v rámci otevřeného ranního a podvečerního provozu.
- Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí, výměna zkušeností se zahraničními školami atd.),  kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.:
o tematicky zaměřené projekty
o exkurze a ověřování školních poznatků v praxi.
- Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (obec, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení, sportovní kluby atd.), kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.:
o žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky,
o žáci se aktivně podílejí na organizaci a přípravě řady sportovních a kulturních akcí pořádaných školou.
- Navození správného klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.:
o projektové vyučování, práce v týmech,
o podíl žáků na řízení školy formou školního parlamentu,
o rozvoj dialogu mezi žáky a učiteli – třídní hodiny, školy v přírodě, skupinové pobyty.

V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem.
Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací – prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků.
Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků.
Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů  z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů.
Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament) a do organizace celé řady sportovních a kulturních akcí. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role.
Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice.
Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí.
4.4 Zaměření školy
4.4.1 Sportovní třídy se zaměřením na volejbal
Od září 2000 byly na základní škole v Příměticích zřízeny sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Vždy jedna třída v  6. až  9. ročníku měla rozšířenou výuku tělesné výchovy ze dvou na pět hodin. V novém ŠVP je sportovní rozšíření zohledněno volitelným předmětem „volejbal“ a nepovinným předmětem „plavání“, ve kterém probíhá aktivní regenerace. Kromě těchto předmětů absolvují žáci sportovních tříd specializované odpolední tréninky v rozsahu 4 až 7 hodin týdně. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním, bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží. Pro sportovní přípravu jsou využívány  dvě školní  tělocvičny, posilovna, sportovní hala ve Znojmě v Husových sadech, sportovní hala PSK Znojmo a venkovní sportovní areál u základní školy. Každým rokem je pro sportovní třídy organizováno zimní a letní soustředění. Výběry sportovních tříd se zúčastňují  pravidelných sportovních soutěží a to nejen ve volejbale. "A" družstva žáků i žákyň se umísťují ve špičce krajského volejbalového přeboru žactva, další čtyři týmy se účastní dlouhodobého okresního přeboru. Sportovní příprava žáků a žákyň sportovních tříd je zajišťována volejbalovými oddíly TJ Znojmo a VK Znojmo-Přímětice. Nezanedbatelným kladem pro nadané jedince ze sportovních tříd je i mimo jiné možnost dalšího studia na prestižních sportovních gymnáziích.  
4.4.2 Informační technologie
Jednou z priorit ZŠ Přímětice je  výuka informatiky a poskytnutí přístupu k nejnovějším informačním technologiím. V novém ŠVP je výuka „Informačních technologií“ směřována do 5. a 6. ročníku, s týdenními dotacemi 1 hodiny v 5. třídách a 2 hodinami v 6. třídách. V 7. - 8. ročníku si žáci nesportovních tříd mohou zvolit volitelný předmět „Svět softwaru“, který prohlubuje a navazuje na povinné učivo. Na celém II. stupni se pak předpokládá bohaté využití nabytých poznatků ve výuce jiných předmětů, oblastí a při zpracovávání projektů. Kromě výuky je na naší škole kladen důraz na zájmové aktivity umožňující přístup k Internetu a všem jeho službám. K těmto účelům slouží dvě počítačové učebny (celkem 30 počítačů) s potřebným hardwarovým i softwarovým vybavením. Společně s dalšími počítači umístěnými ve sborovnách, kabinetech a odborných učebnách tvoří dohromady jednotnou doménovou školní síť s rychlým připojením na Internet. Všichni žáci i zaměstnanci školy mají zřízeny své osobní účty a mailové adresy, na vlastní doméně zsprim.cz pak má škola vedeny rozsáhlé a podrobné webové stránky. Počítačové učebny jsou využívány nejen k výuce informatiky, cizích jazyků a dalších předmětů, ale na škole pracuje více než desítka počítačových kroužků a o plné využití  se stará i projekt „Informačního centra mikroregionu“, díky němuž je počítačová technika přístupna žákům a široké veřejnosti i v podvečerních hodinách.
4.4.3 Multimediální výuka jazyků
V naší škole se po celou dobu jejího trvání zabýváme zkvalitňováním výuky anglického a německého jazyka. Během deseti let, kromě intenzivního vzdělávání vyučujících, škola pokročila od klasického frontálního způsobu výuky k moderním metodám díky používání dvou jazykových učeben a dvou počítačových učeben vybavených potřebným multimediálním softwarem. Tradicí je již zapojení do mezinárodních projektů E-Twinning. Kromě povinné výuky si žáci jako volitelné předměty mohli zvolit konverzace v cizích jazycích, v novém ŠVP se na jejich úkor nabídne od 7. ročníku výuka druhého cizího jazyka. Ve škole pracuje i několik kroužků na I.stupni, ve kterých hravou formou přibližují učitelé našim nejmenším základy komunikace v cizích jazycích.
4.4.4 Škola kamarádem
Atmosféra důvěry, pohody, možnost aktivní relaxace - to vše přispívá k efektivnímu plnění vzdělávacích a výchovných cílů. K výuce většiny předmětů jsou využívány moderně vybavené odborné učebny, prostory školy umožňují  aktivní i pasivní odpočinek. Žáci se podílejí na výzdobě stěn školní budovy, svých tříd, o přestávkách mají možnost sportovního vyžití – stolní tenis, stolní fotbaly, žíněnky, relaxační kouty, pobyt na školních dvorcích, atd. Škola zabezpečuje pro žáky svačinky, pitný režim, občerstvení - bufet  „Zdravíčko“ a distribuci školního mléka a mléčných výrobků.
4.4.5 Zájmové aktivity
Velký důraz je kladen na pestrou nabídku mimoškolních zájmových aktivit, které poskytují zajímavou smysluplnou alternativu trávení volného času. Nabídka kroužků vychází z průzkumu zájmů mezi žáky, který je prováděn společně s výběrem volitelných a nepovinných předmětů. Na 1. stupni je většina kroužků včleněna do činnosti školní družiny, na II. stupni do činnosti školní klubu, řada zájmových skupin však pracuje i nezávisle. Mezi nejoblíbenější zájmové útvary patří počítačové, keramické, dramatické kroužky, míčové a sportovní hry, kroužky cizích jazyků a kroužky doplňující přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky. Každoročně je dle zájmu dětí otevíráno 40 – 60 zájmových skupin. Kromě pravidelných zájmových aktivit škola organizuje řadu jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost.
4.5 Školy v přírodě a soustředění
Důležitým a již tradičním prvkem ve výuce je na naší škole výuka na „Školách v přírodě“ a organizace pravidelných soustředění pro sportovní třídy:

Ročník

Škola v přírodě

Soustředění

LVK

1.

---

---

---

2.

květen – červen

---

---

3.

květen – červen

---

---

4.

květen – červen

---

---

5.

květen – červen

---

---

6. - sportovní třída

---

září, únor, srpen

---

6. - nesportovní třída

---

---

leden - zájemci

7. - sportovní třída

---

září, únor, srpen

---

7. - nesportovní třída

---

---

leden

8. - sportovní třída

---

září, únor, červen, srpen

---

8. - nesportovní třída

květen – červen

---

leden - zájemci

9. - sportovní třída

---

září, únor, červen, srpen

---

9. - nesportovní třída

květen – červen

---

leden - zájemci

4.6 Školní parlament
Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu  a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

4.7 Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách, které jsou organizovány formou individuálních pohovorů učitelů společně s rodiči i žáky. Mají možnost využití „Školního e-mailového informačního systému“, díky němuž dostávají aktuální informace, týkající se chodu školy. Potřebné informace žákům, rodičům i široké veřejnosti jsou k dispozici na webových stránkách školy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace. Na řízení školy se mají rodiče možnost podílet prostřednictvím školní rady.

4.8 Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťují: výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé, případně další pedagogičtí pracovníci.
4.8.1 Zaměření poradenských služeb:
* Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
* poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
* poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů,
* poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
* kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
* poradenství při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
* poradenství ke vzdělávání talentovaných a mimořádně nadaných žáků,
* metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
* poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
4.8.2 Kariérové poradenství
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce.  Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.
4.8.3 Psychologická péče
Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace).  Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává  informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. V budoucnu chce škola zajišťovat tuto péči prostřednictvím školního psychologa.

4.9 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům s mimořádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky.
Žáci se zdravotním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd. Žáci se závažnou vývojovou poruchou učení jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Ty jsou vypracovávány na základě odborného posudku poradenského pracoviště. IVP sestavuje třídní učitel, na jeho vytváření se podílejí vyučující příslušných předmětů. Pomocníkem je výchovný poradce, případně odborníci z pedagogicko-psychologické poradny. IVP schvaluje ředitel školy. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s výchovným poradcem, třídním učitelem, případně s dalšími vyučujícími při naplňování IVP.
Na škole pracuje průměrně 5-8 dyslektických kroužků, jejichž náplní je individuálně práce se žáky s poruchami učení. Pro žáky s vadou výslovnosti jsou k dispozici logopedické kroužky – rovněž s odborným vedením.
Vedení školy bude podnikat všechny potřebné kroky k tomu, aby speciálně pedagogickou péči zajišťoval školní speciální pedagog.
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci individuálně nebo skupinově navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku.

4.10 Primární prevence sociálně patologických jevů
Prevence je v naší škole vnímána jako „učení se životu“, podpora dobrého. Je přirozenou součástí výuky a výchovy dětí a neformálně prolíná celým životem školy.
Cíle preventivního působení jsou zaměřeny do čtyř základních oblastí: výchova ke zdravému životnímu stylu; rozvoj a podpora sociálních kompetencí; posilování sebedůvěry, vytváření kladných životních postojů a hodnotových žebříčků; rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona.
Školní metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Školní preventivní strategii“ pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Na I. stupni je prevence prováděna pod heslem „Nenič své chytré tělo“, na II. stupni „Jak být sám sebou“. Při primární prevenci je velký důraz kladen na třídnické hodiny (mapování vztahů v třídním kolektivu, otevřená komunikace o problému apod.). Důležitou součástí preventivního programu je také zapojení žáků do volnočasových aktivit (školní klub, zájmové kroužky). Do oblasti prevence jsou zapojováni žáci i prostřednictvím žákovského školního parlamentu.
Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech školní metodik prevence koordinuje postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje se žáky, nabízí jim podporu a poradenství. Řešení problémů spojených s drogami je zpracováno v materiálu „Postup školy v případech souvisejících s drogami“.
Preventivní strategie zahrnuje i spolupráci s institucemi a organizacemi pracujícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy a projekty.

4.11 Řízení a organizace výuky
V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Pro jednotlivé ročníky jsou vypracovány osnovy školního vzdělávacího plánu, na jehož základě vyučující připravují učební plán pro konkrétní jednotlivou třídu či pracovní skupinu na daný školní rok. Kontrolu návaznosti a úplnosti jednotlivých učebních plánů zajišťují „garanti předmětů a oblastí“, které jmenuje vedení školy.
Učitelé v ročníku společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby výuka tvořila smysluplný celek. Učitelé společně v rámci metodického sdružení a předmětových komisí připravují celoroční plán výuky a připravují a realizují čtvrtletní projekty.
V práci učitelů jsou podporovány aktivity tzv. vzájemných hospitací, které mají vnést do pedagogického procesu tvořivý přístup a prvky sebereflexe.   
Do výuky je často zařazována práce dětí ve skupinách, některé výukové oblasti jsou rozčleněny čtvrtletně a jsou využívány k tvorbě týmových projektů. Spolupráce a učení se jeden od druhého, zvyšuje efektivitu vzdělávání.

5. Učební plány

5.1 Učební plán školního vzdělávacího programu „Škola neomezených možností“

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po stupních

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Min. I.st.

Součet I.st.

Min. II.st.

Součet II.st.

Český jazyk a literatura

9

10

9

7

7

5

4

4

4

38

42

16

17

1. cizí jazyk

x

x

3

3

3

3

3

3

3

9

9

12

12

Matematika

4

5

5

5

5

4

4

4

5

22

24

16

17

Člověk a jeho svět

2

2

2

3

4

x

x

x

x

12

13

0

0

Chemie

x

x

x

x

x

x

x

1

2

0

0

22

24

Fyzika

x

x

x

x

x

1

2

2

1

Přírodopis

x

x

x

x

x

2

2

2

1

Zeměpis

x

x

x

x

x

2

2

2

1

Ekologická výchova

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Dějepis

x

x

x

x

x

2

1

2

2

0

0

12+2*

14

Výchova k občanství a zdraví

x

x

x

x

x

1

2

1

2

Člověk a společnost

x

x

x

x

x

x

x

1

x

Tělesná výchova

2

2

3

3

2

3

2

2

2

10

12

11-2*

9

Umění a kultura

2

2

2

3

3

3

3

2

2

12

12

10

10

Informační technologie

x

x

x

x

1

2

x

x

x

1

1

1

2

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

4

4

Volitelné předměty

x

x

x

x

x

1

4

4

4

0

0

3

13

Týdenní dotace/ročník

20

22

25

25

26

30

30

31

31

 

 

 

 

Dotace na I. a II. st.

118

122

 

 

 

 

Maximum

22

22

26

26

26

30

30

32

32

 

 

 

 

Minimum

18

18

22

22

22

28

28

30

30

 

 

 

 

Dotace na I. a II. st.

118

122

 

 

 

 

* Náplň vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je rozdělena mezi předměty tělesná výchova, Přírodopis a Výchova k občanství a zdraví, k čemuž jsou uzpůsobeny i časové dotace těchto předmětů.
5.2 Předměty projektově zaměřené
* Ekologická výchova (9. ročník) – předmět zahrnující ekologické aspekty ze zeměpisu a přírodopisu, obsahující řadu krátkodobých projektů.
* Člověk a společnost (8. ročník) - čtvrtletní projektové vyučování zahrnující dějepis, výchovu k občanství a zdraví.
* Umění a kultura (8. + 9. ročník) - čtvrtletní hudební a výtvarné projekty.
5.3 Nabídka volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

 

očník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

Vol

Vol

Vol

Vol

ST – volí při vstupu do ST

 

 

 

 

 

x

Vol

Vol

Vol

 

 

 

 

 

 

2.cizí j.

2.cizí j.

2.cizí j.

NST i ST

 

 

 

 

 

 

2.cizí j.

2.cizí j.

2.cizí j.

buď 2.cizí jazyk

 

 

 

 

 

 

Cma

C1.cj

Cčj

nebo

 

 

 

 

 

 

C1.cj

Cčj

Cma

alternativy

 

 

 

 

 

Drv

Ssw

Ssw

Spp

NST

 

 

 

 

 

Sma

Sčj

Sma

Sčj

1 – 2 další

 

 

 

 

 

x

Ssp

Sv

Sv

volitelné před.

Nepovinné předměty

 

 

 

Sv

Sv

plavání

plavání

plavání

plavání

ST - doporučeně

Vysvětlivky:    
* ST – sportovní třída,    NST – nesportovní třída,
* pokud žák vstoupí v 6. ročníku do sportovní třídy, vybírá tímto automaticky volitelný předmět Volejbal v uvedených časových dotacích,
* na začátku 7. ročníku si žák sportovní i nesportovní třídy vybere pro 7. - 9. ročník buď výuku 2. cizího jazyka nebo navštěvuje předměty Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka a Cvičení z 1. cizího jazyka.
* žáci nesportovních tříd si pak dále vybírají:
o v 6. ročníku 1 předmět z nabídky dvou,
o v 7. – 9. ročníku 2 předměty z nabídky tří,
* žákům sportovních tříd je po dobu studia doporučena nepovinná hodina předmětu Plavání
* ve čtvrtém a pátém ročníku je žákům nabídnut nepovinný předmět Sportovní výchova, připravující žáky ke vstupu do sportovní volejbalové třídy.

Orientační popis volitelných předmětů:

* Drv – Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je zaměřena na rozvoj a obohacování obrazotvornosti, dává příležitost k legitimnímu ventilování citů, ovlivňuje fungování a kvalitu vztahů ve skupině, vede k samostatnému, osobitému myšlení. Rozvíjí správné komunikační techniky a  kultivovaný mluvený a pohybový projev,
* Sma – Seminář z matematiky slouží zejména k prohloubení učiva probíraného v matematice a k rozvíjení logického myšlení,
* Sčj – Seminář z českého jazyka slouží k prohloubení učiva probíraného v českém jazyce. Vhodné jako doplněk přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka na SŠ,
* Sv - Sportovní výchova je předmětem pro žáky se zájmem o sport a pohyb,
* Ssw – Svět softwaru navazuje na předmět Informační technologie, prohlubuje uživatelské znalosti v základním softwaru. Předmět je nabízen ve dvou na sebe nezávislých blocích v 7. a 8. ročníku,
* Vol – Volejbal je určen pro výuku volejbalu a plážového volejbalu pro žáky sportovních tříd,
* Spp – Seminář z přírodovědných předmětů je zaměřen na prohloubení znalostí z přírodovědných předmětů zejména projektovým způsobem,
* Ssp – Seminář ze společenskovědních předmětů je zaměřen na prohloubení znalostí ze společenskovědních předmětů zejména projektovým způsobem,
* C1.cj – Cvičení z 1. cizího jazyka umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka, a to zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném ústním vyjadřování,
* Cčj - Cvičení z českého jazyka slouží k procvičení učiva probíraného v českém jazyce různými formami,
* Cma - Cvičení z matematiky slouží k procvičení učiva probíraného v matematice různými formami.
5.4 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Některá průřezová témata jsou zařazena jako vlastní vyučovací předmět, většina jich je ovšem integrována do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je uvedeno v osnovách vyučovacích předmětů a ve schématickém přehledu + k dispozici u vedení školy.
5.5 Přechodové učební plány
Vzhledem k faktu, že se dle školního vzdělávacího programu začne vyučovat na naší škole ve školním roce 2006/2007 v 1., 2., 3. a 6. ročníku, bude po následující tři roky probíhat výuka na naší škole kombinovaně – tj. v některých ročnících již podle ŠVP a v ostatních dle rozšířených plánů učebních dokumentů Základní škola. To přináší určité úpravy učebního plánu, které eliminují nedostatky tohoto pozvolného přechodu:
5.5.1 Školní rok 2006/2007
- již neaktuální
5.5.2 Školní rok 2007/2008
- již neaktuální
5.5.3 Školní rok 2008/2009
- již neaktuální
5.5.4 Školní rok 2009/2010
Od školního roku 2009/2010 se již bude ve  všech ročnících vyučovat dle Školního vzdělávacího programu „Škola neomezených možností“.
6. Učební osnovy
učební osnovy jednotlivých předmětů jsou k dispozici u vedení školy
7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
7.1. Pravidla hodnocení žáků
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí průběžného hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.
Při pololetním hodnocení je zachován stávající model klasifikace (viz níže), na žádost rodičů může být žák hodnocen slovním způsobem.
Maximální možným způsobem se využívá sebehodnocení žáků a jejich vzájemné hodnocení mezi sebou (viz 7.1.8.) .
7.1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
* Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a)    1 – velmi dobré,
b)    2 – uspokojivé,
c)    3 – neuspokojivé.

* Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu              k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
* Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a)    1 – výborný,
b)    2 – chvalitebný,
c)    3 – dobrý,
d)    4 – dostatečný,
e)    5 – nedostatečný.

Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
* Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a)      prospěl(a) s vyznamenáním,
b)        prospěl(a),
c)        neprospěl(a).
Žák je hodnocen stupněm:
o prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2  chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
o prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
o neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
* Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
* Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
* žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
* Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a)    pracoval(a) úspěšně,
b)    pracoval(a).
* Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Školním vzdělávacím plánem se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
* Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Školním vzdělávacím programem.Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o:
a)     možnostech žáka a jeho nadání,
b)     předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,
c)     chování žáka v průběhu povinné školní docházky,
d)     dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.
7.1.2 Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky
* Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
* Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být klasifikován ze závažných zdravotních důvodů ani v náhradním termínu, opakuje ročník.
* Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat o komisionální přezkoušení ředitele školy je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.
* Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě že je vyučující ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
* Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
* Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
* Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
7.1.3 Zásady klasifikace prospěchu
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici, jejíž vážnost posoudí pedagogická rada.
7.1.4 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou různých činností. Žák 1.– 9. ročníku základní školy, musí mít z každého předmětu minimálně dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální zkoušení po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocení projevů, výkonů, výtvorů. po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky, deníčku – současně se sdělováním známek žákům.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení,písemné,...) V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázně, léčba, dočasné ústavy, ...) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák dočasně umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jejichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
Případy zaostávání žáka v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě, a to zpravidla v listopadu a dubnu.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka, jestliže je zák. zástupci o to požádán třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v každém čtvrtletí. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo pohovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školu určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
* neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do  školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
* žáci nemusí dopisovat  do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,
* účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
* učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,
* před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologického vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (výchovného poradce) na pedagogické radě.
7.1.5 Klasifikace chování
Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud tento postup učitel nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
* Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných předstupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
* Stupeň 2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele či ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
* Stupeň 3 – neuspokojivé
Chování žáka ve škole je příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se  přes důtku ředitele školy a dřívější klasifikaci chování- „uspokojivé“ dopouští dalších závažných přestupků.
7.1.6 Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen „pochvala“). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na vysvědčení, na zvláštním formuláři školy ... Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů.
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku, udělení oznámí neprodleně řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.
Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
7.1.7 Klasifikace a hodnocení žáků zdravotně postižených
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k  učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií platí totéž pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech,do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je možné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, ale i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, ve spolupráci s rodiči, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření.
Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím a rodiči dítěte, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.
7.1.8. Žákovské portfolio
Velmi cenným nástrojem pro hodnocení práce žáků je žákovské „portfolio“. Jedná se o shromažďování materiálů různého druhu tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou podobu a v každém případě musí obsahovat doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti. Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období. Žáci si pak mohou sami vytyčovat i další osobní cíle a pak postupně sledovat, jak se jim daří plnit jednotlivé dílčí úkoly. Tím se učí sebekontrole a sebehodnocení. Je to dobrý způsob, jak cvičit vnímání a jak postupně odstraňovat u lidí sobecké sklony.
Žákovské portfolio umožňuje lépe se vzájemně poznat a udělat si objektivní celkový obraz o jednotlivci. Takto vedené informace „vzbudí“ u žáků často skrývané schopnosti i dovednosti, které by se jinak nemusely projevit. Pěstuje se tímto nenásilným způsobem i důsledná příprava na výuku.
7.2. Autoevaluace školy
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení oblastí,  cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při pravidelných  řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích resp. pracovních dílnách pedagogických pracovníků. Jiné aspekty hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i  pedagogickým pracovníkům.
Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd. Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání.
V měsíci  květnu bude každoročně zpracována shrnující evaluační zpráva, která by měla vyhodnotit celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a vést k úpravám tohoto programu. Evaluační zpráva bude přílohou výroční zprávy školy a jejím zpracováním bude pověřen tým pedagogických pracovníků. Vedoucí tohoto týmu (člen pedagogického sboru)  bude jmenován ředitelem školy vždy na období listopad až červen daného školního roku.
Škola i nadále bude využívat ve svém procesu autoevaluace standardizovaných testů.
Cíle evaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech:
* Výsledky vzdělávání,
* soulad výuky se školním vzdělávacím programem,
* vzájemná spolupráce pedagogů,
* spokojenost žáků,
* efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků,
* spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků,
* klima školy a spokojenost pedagogů,
* materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu,
* efektivita projektové práce,
* vnímání školy okolím a prezentace školy.

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz